pośrednictwo finansowe, kredytowe Helikon

Infolinia

32 428 23 23

HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych

Projekt „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Celem projektu jest nabycie przez 250 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego kompetencji do wykonywania zawodu pośrednika finansowego oraz kwalifikacji do pośrednictwa finansowego w zakresie kredytów hipotecznych (80 osób) poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Uczestnik przystępujący do projektu otrzyma następującą formę wsparcia:

 1. Kurs Profesjonalny Doradca Kredytowy (112h) wraz z egzaminem potwierdzającym kompetencje,
 2. w przypadku chęci oraz zakwalifikowania się do uzyskania kwalifikacji do pośredniczenia w zakresie kredytów hipotecznych podejście do egzaminu KNF (certyfikat KNF).

 

Ze względu na ograniczoną ilość osób, która będzie mogła przystąpić do egzaminu KNF (80 osób) Organizator zastrzega, iż spośród osób, które przystąpią do egzaminu zewnętrznego po szkoleniu Profesjonalny Doradca Kredytowy zostanie utworzona lista rankingowa, następnie osoby, które uzyskają najlepszy wynik z egzaminu i jednocześnie wyrażą chęć podejścia do egzaminu KNF zostaną objęte dodatkowym wsparciem w postaci egzaminu KNF.

 

Organizator zakłada, że z danej grupy szkoleniowej dodatkowym wsparciem zostanie objętych 30% osób. Określona wartość będzie na bieżąco monitorowana przez Organizatora tak by w konsekwencji do egzaminu KNF przystąpiło 80 osób.

 

Projekt skierowany jest do 250 osób pełnoletnich (w tym 125 kobiet) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego spełniających jedno z poniższych kryteriów:

– osoby pracujące/nie pracujące

– uczące się

– niepełnosprawne

które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby pochodzące z terenów wiejskich

 

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • kurs Profesjonalny doradca Kredytowy w wymiarze 112 h
 • materiały szkoleniowe,
 • catering,
 • egzamin zewnętrzny,
 • Certyfikat Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dla wybranych – 80 osób

 

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, muszą w dniu przystąpienia do projektu spełniać łącznie następujące warunki:

 • być osobą pracującą / bezrobotną / uczącą się / zamieszkującą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności
 • być osobą pełnoletnią,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Produkty finansowe

pośrednictwo finansowe, kredytowe Helikon

Szanowni Pośrednicy,

Witamy w nowym serwisie ekspresowykredyt.pl
Wejście do Systemu Sprzedaży Produktów Finansowych znajduje się w górnym prawym rogu serwisu:

Zapraszamy do współpracy!

×