EFS

Projekt „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych” – jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uczestnik przystępujący do projektu otrzyma następujące formy wsparcia:

 1. Kurs Profesjonalny Doradca Kredytowy (112h) wraz z egzaminem potwierdzającym kompetencje.
 2. W przypadku chęci oraz zakwalifikowania się do uzyskania kwalifikacji podejście do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego na doradcę kredytowego lub w przypadku chęci oraz zakwalifikowania się do uzyskania kwalifikacji do pośredniczenia w zakresie kredytów hipotecznych podejście do egzaminu KNF (certyfikat KNF ).

Ze względu na ograniczoną ilość osób, która będzie mogła przystąpić do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego na doradcę kredytowego (100 osób) lub KNF (16 osób) Organizator zastrzega, iż spośród osób, które przystąpią do egzaminu zewnętrznego po szkoleniu Profesjonalny Doradca Kredytowy zostanie utworzona lista rankingowa, następnie osoby, które uzyskają najlepszy wynik z egzaminu i jednocześnie wyrażą chęć podejścia do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego na doradcę kredytowego lub egzaminu KNF zostaną objęte dodatkowym wsparciem w postaci certyfikowanego egzaminu zewnętrznego na doradcę kredytowego lub egzaminu KNF.

Organizator zakłada, że z danej grupy szkoleniowej dodatkowym wsparciem zostanie objętych około 46% osób. Określona wartość będzie na bieżąco monitorowana przez Organizatora tak by w konsekwencji do egzaminu zewnętrznego przystąpiło 116 osób.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • Kurs pn. Profesjonalny Doradca Kredytowy w wymiarze 112 h
 • materiały szkoleniowe,
 • catering,
 • egzaminem potwierdzającym kompetencje,
 • certyfikowany egzamin zewnętrzny nadający kwalifikacje

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, muszą w dniu przystąpienia do projektu spełniać łącznie następujące warunki:

 • być osobą pracującą / bezrobotną / uczącą się / zamieszkującą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności
 • być osobą pełnoletnią,

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby pochodzące z terenów wiejskich

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy.

kontakt

  * Pola wymagane.

  polski fundusz rozwoju