Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Punkcie Kontaktowym w Jaworznie, a także pocztą i poprzez e-mail.

Dokumenty rekrutacyjne należy wydrukować, czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą, podpisać i następnie dostarczyć w dowolnie wybrany przez Państwa sposób, tj.:

1. Osobiście do Punktu Kontaktowego – Rekrutacja znajdującego się przy ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych„;

3. mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres akademia@helikon.net.pl – w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.
Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.

 
Dokumenty, które należy złożyć by móc przystąpić do procesu rekrutacji to:
Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie (Załącznik nr 1),
Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do procesu rekrutacji to:
Regulamin uczestnictwa w projekcie „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych”
 
Kryteria rekrutacji:

 1. formalne (spełnia/nie spełnia – w przypadku niespełniania kandydat jest odrzucany):
 • przynależność do grupy docelowej;
 • zamieszkiwanie, zatrudnienie lub kształcenie się na terenie woj. śląskiego.
 1. jakościowe: (punktowane w przypadku os. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, pozostałe na podstawie kolejności zgłoszeń – decyduje data wpływu kompletnej dok. zgłoszeniowej do biura projektu):
 • kobiety powracające na rynek pracy + 5 pkt.
 • osoby powyżej 50 r.ż. + 2 pkt.
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie + 2 pkt.
 • osoby o niskich kwalifikacjach + 2 pkt.
 • osoby pozostające bez zatrudnienia + 2 pkt.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równych szans do wyczerpania puli miejsc oraz ok. 10% os. na liście rezerwowej – przyjmowane będą wyłącznie osoby spełniające kryteria formalne.

 
Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, a także pod warunkiem wolnych miejsc każdy zainteresowany będzie miał możliwość wzięcia udziału w projekcie.
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy.

kontakt

  * Pola wymagane.

  polski fundusz rozwoju