Mikołów, dnia 27.08.2018 r.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/HELIKON/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych” nr RPSL.11.03.00-24-03FG/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: F.H.U. ALIAS Robert Leniartek.
Mikołów, dnia 16.08.2018 r.
Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/HELIKON/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych” nr RPSL.11.03.00-24-03FG/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.
Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy.
Rozeznanie rynku nr 01/RR/HELIKON/2018
Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 01/RR/HELIKON/2018
 

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy.

kontakt

    * Pola wymagane.

    polski fundusz rozwoju