Dnia 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami finansowymi. Ustawa reguluje wiele aspektów rynku, które dotychczas były nieuregulowane. Co zmienia dla przeciętnego konsumenta? Jakie zmiany wnosi dla pośrednika finansowego? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania. 

Kredyt hipoteczny od wielu lat jest obecny jako jeden z popularniejszych produktów finansowych, a dopiero teraz doczekał się swojej ustawy. Ustawa ta z jednej strony ustanawia podstawowe założenia związane z udzielaniem kredytów, z drugiej jednak nakłada dodatkowe wymogi na pośredników finansowych. Osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny powinna przede wszystkim pamiętać, że może go zaciągnąć tylko w walucie, w której pobiera wynagrodzenie. Przyszły kredytobiorca może się również czuć bezpieczniej niż dotychczas – nowe przypisy zakazują bowiem niejasnych reklam, które mogą wprowadzić konsumenta w błąd. Nowe przepisy nakazują również podejście prokonsumenckie, co oznacza, że pośrednik finansowy musi kierować się dobrem Klienta i nie może przedkładać swojego interesu nad jakość wykonywanych usług.

Website developer working using  laptop at the office on wooden table. Film effect

Jesteś Pośrednikiem finansowym? O czym musisz pamiętać?

Po pierwsze: Rejestracja

Według ustawy każdy pośrednik kredytowy musi złożyć wniosek o wpis do specjalnego rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Osoby, które rozpoczęły działalność w zakresie pośrednictwa przed wejściem w życie ustawy – czyli 22 lipca 2017, mają na to dokładnie 6 miesięcy. Osoby, które rozpoczęły działalność po tej dacie muszą pamiętać, aby zarejestrować się w KNF przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z pośrednictwem. Wniosek wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEiDG lub KRS oraz zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności należy wysłać listem poleconym lub lub złożyć w biurze podawczym KNF. Z tytułu rejestracji należy wnieść opłatę w wysokości 616 PLN. Pamiętaj, rejestracja jest obowiązkowa, a za pośrednictwo w zawieraniu umów przed otrzymaniem wpisu grożą kary do 100 000 zł.

Po drugie: Obowiązek informacyjny

Transparentność wobec Klienta to jeden z elementów, który jest podkreślony w ustawie. Pamiętaj zatem, aby poinformować Klienta z jakimi Bankami nawiązałeś jako pośrednik współpracę. Wyjaśnij również Klientowi jaki charakter mają Twoje usługi oraz jak wygląda procedura reklamacyjna. Musisz również określić czy świadczysz wobec Klienta usługi doradztwa oraz czy będziesz czerpał z nich dodatkową korzyść majątkową. Klient musi zatem wiedzieć, czy z tytułu Twoich działań jako pośrednika będzie płacił Tobie dodatkowe wynagrodzenie.

Czy ustawa zatem drastycznie zmienia funkcjonowanie rynku pośrednictwa finansowego? Nie. Po prostu wprowadza dodatkowe elementy o których musimy pamiętać będąc pośrednikiem finansowym. Dokonanie rejestracji w KNF w wymaganych terminach oraz transparentność i zachowanie podstawowych zasad etycznych w kontaktach z Klientem na pewno spowoduje, że może czuć się bezpieczni wobec wprowadzonych zmian.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Czekamy na Twój komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.