§ 1

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został opracowany przez Helikon Sp. z o.o., świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.helikon.net.pl. Serwis helikon.net.pl został stworzony w celach informacyjnych dla Użytkowników zainteresowanych podjęciem współpracy z Helikon Sp. z o.o. Regulamin zawiera zasady korzystania z serwisu oraz uprawnienia Usługodawcy.

Strona www.helikon.net.pl jest własnością Helikon Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ulicy Nowy Świat 3.

Możesz skontaktować się z nami poprzez:

Adres mailowy – biuro@helikon.net.pl

Numer telefonu – 32 428 23 23

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

§ 2

Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.helikon.net.pl;

Usługodawca – Helikon Sp. z o.o., właściciel serwisu helikon.net.pl, Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Usługodawca Serwisu jest podmiotem wpisanym do Rejestru Pośredników Kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie sprzedaży kredytu konsumenckiego pod numerem RPK000265 oraz kredytu hipotecznego (numer wpisu: RPH000703);

Pośrednik kredytowy/agent – pośrednik Helikon Sp. z o.o. działający na mocy umowy
o współpracy oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego helikon.net.pl;

Formularz kontaktowy – formularz internetowy znajdujący się w Serwisie helikon.net.pl.
Za jego pośrednictwem Użytkownik może udostępnić dane osobowe w celu złożenia zapytania o współpracę z Helikon Sp. z o.o.;

Usługa – każda usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w sposób elektroniczny;

Ekspresowykredyt.pl – system sprzedaży produktów finansowych Helikon Sp. z o.o. System dostępny wyłącznie dla pośredników/ agentów Helikon Sp. z o.o. na zasadach obowiązujących ich umów;

Konto Użytkownika – Konto skierowane wyłącznie dla pośredników/ agentów Helikon Sp. z o.o. dostępne na zasadach zawartych w obowiązujących ich umowach. Konto Użytkownika umiejscowione jest na stronie ekspresowykredyt.pl i umożliwia dostęp do materiałów niezbędnych do współpracy.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Usługi internetowe, świadczone za pośrednictwem serwisu www.helikon.net.pl, polegają na:
 1. udostępnieniu treści o charakterze informacyjnym zamieszczanych w Serwisie
  w formie aktualności;
 2. umożliwieniu Użytkownikom darmowego wypełnienia formularza kontaktowego
  w celu poznania warunków współpracy z Helikon Sp. z o.o.;
 3. umożliwieniu logowania w systemie sprzedażowym produktów finansowych na stronie www.ekspresowykredyt.pl przez osoby współpracujące z Helikon Sp. z o.o.
 1. Dostęp do Serwisu oraz do świadczonych przez jej pośrednictwem Usług jest bezpłatny
  i dobrowolny.
 2. Korzystając z tej strony stajesz się jej Użytkownikiem i akceptujesz warunki niniejszego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem możesz w dowolnym momencie zamknąć tą stronę.

§ 4

Wysłanie formularza kontaktowego

1. Usługodawca Serwisu umożliwia jego Użytkownikom wysłanie Formularza w celu przedstawienia warunków współpracy z Helikon Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży produktów
i usług finansowych. Użytkownik składający wniosek w dniu jego złożenia musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18lat) oraz być osobą fizyczną lub być aktywnym przedsiębiorcą.

2. Użytkownik za pośrednictwem wyżej wspomnianego formularza kontaktowego może prosić Usługodawcę o odpowiedź na zawarte przez niego pytania, przygotowanie oferty o współpracę, przedstawienie warunków współpracy oraz zadać inne pytania w zakresie nawiązania lub realizacji współpracy pomiędzy podmiotami.

3. Z Użytkownikiem, który poprawnie wypełnił Formularz, skontaktuje się (droga telefoniczna lub mailową) koordynator rozwoju sieci w przeciągu 24 godzin celem zaproponowania współpracy. Odpowiedzi na zapytania złożone w formularzu w: soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy będą podejmowane w następnym dniu roboczym.

4. Helikon Sp. z o.o. daje możliwość wyboru następujących form współpracy:

a) mobilny pośrednik Helikon,

b) partner Helikon dla firm pożyczkowych oraz banków,

c) współpracownik Helikon w zakresie pośrednictwa kredytów hipotecznych.

5. Zapytania, które nie dotyczyły warunków współpracy, a zostały przesłane przez Formularz (np. dotyczące oferty produktu finansowego) mogą być przekazane do odpowiedniego działu Helikon Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi.

6. Do prawidłowego wypełnienia formularza potrzebne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firma (jeśli dotyczy), adres email, nr telefonu.

7. Podanie danych zawartych w pkt.4 § 4 jest dobrowolne jednak ich niepodanie lub niepoprawne podanie uniemożliwia proces obsługi Formularza, a co za tym idzie wysłanie wiadomości przez Użytkownika nie będzie możliwe.

§ 5

Konto Użytkownika w systemie sprzedażowym ekspresowykredyt.pl

 1. Logowanie do konta następuje po podaniu adresu e-mail oraz hasła.
 2. Logowanie jest możliwe jedynie dla współpracowników – pośredników/agentów oraz innych upoważnionych osób przez Helikon Sp. z o.o.
 3. Warunki korzystania z systemu sprzedażowego ekspresowykredyt.pl są uregulowane
  w odrębnych dokumentach, dostępnych podczas podpisywania umów o współpracę.
 4. Osoba posiadająca konto użytkownika zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania hasła dostępu do swojego konta i nieudostępniania go osobom trzecim.
 5. Wszelkie prawa autorskie do systemu sprzedażowego są własnością Helikon Sp. z o.o.

§ 6

Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne, umożliwiające korzystanie z Serwisu to:
 1. komputer, laptop, tablet, smartfon z dostępem do Internetu;
 2. korzystanie z najnowszej wersji jednej z rekomendowanych przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox bądź Opera;
 3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług wynikające
  z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające
  z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

§ 7

Prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie www.helikon.net.pl tj. treści udostępniane w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem www.helikon.net.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie: https://helikon.net.pl/regulamin/
 2. Wprowadzone zmiany w regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: biuro@helikon.net.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy: ul Nowy Świat, 41-706 Ruda Śląska.
 3. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dodatkowo informacja może zostać umieszczona w panelu użytkownika w Serwisie.
 4. Ze względu na konieczne prace modernizacyjne i konserwacyjne, Usługodawca dopuszcza możliwość krótkich przerw w działaniu Serwisu, trwających do 30 minut.
 5. Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.
 6. Dokumenty uzupełniające regulamin Serwisu helikon.net.pl:
 1. Polityka prywatności
 2. Polityka plików cookies

Ostatnia data aktualizacji regulaminu: 14.06.2022

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy.

kontakt

  * Pola wymagane.

  polski fundusz rozwoju