pośrednictwo finansowe, kredytowe Helikon

Infolinia

32 428 23 23

Zapytania ofertowe – HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych

Mikołów, dnia 27.08.2018 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/HELIKON/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych” nr RPSL.11.03.00-24-03FG/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: F.H.U. ALIAS Robert Leniartek.

Mikołów, dnia 16.08.2018 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/HELIKON/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych” nr RPSL.11.03.00-24-03FG/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy.
Rozeznanie rynku nr 01/RR/HELIKON/2018

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 01/RR/HELIKON/2018

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Produkty finansowe

pośrednictwo finansowe, kredytowe Helikon

Szanowni Pośrednicy,

Witamy w nowym serwisie ekspresowykredyt.pl
Wejście do Systemu Sprzedaży Produktów Finansowych znajduje się w górnym prawym rogu serwisu:

Zapraszamy do współpracy!

×